Please be informed that on our website we use cookies and other similar technologies for the purposes of the provision of services. Using the website without changing your browser settings means that they will be placed on your terminal equipment. You can change these settings, learn more from Privacy Policy.
Close

Privacy policy and personal data protection at e-turysta website

 1. Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka ochrony danych osobowych” (dalej jako: Polityka) ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w firmie e-turysta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ulicy Albatrosów 1, 30-716 Kraków, NIP 679-30-26-999, KRS 0000605523 (dalej jako: Spółka).
  Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej jako RODO.
   

 2. Polityka zawiera:​
  ​​a) opis zasad ochrony danych osobowych, które obowiązują w Spółce;
  b) odwołania do załączników uszczegóławiających (wzorcowe procedury lub instrukcje dotyczące poszczególnych obszarów z zakresu ochrony danych osobowych wymagających doprecyzowania w odrębnych dokumentach).
   

 3. Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jest Zarząd Komplementariusza Spółki, tj. spółki e-turysta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a w ramach tego Zarządu:
  a) członek Zarządu, któremu powierzono nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych;
  b) osoba wyznaczona przez Zarząd Komplementariusza Spółki do zapewnienia zgodności z ochroną danych osobowych.
   

 4. Za nadzór i monitorowanie przestrzegania Polityki odpowiadają:
  a) Inspektor Ochrony Danych Osobowych, jeżeli został powołany w Spółce;
  b) komórka audytu wewnętrznego, jeżeli funkcjonuje w Spółce.
   

 5. Za stosowanie niniejszej Polityki odpowiedzialni są:
  a) Spółka;
  b) wszyscy członkowie personelu Spółki.
   

 6. Spółka powinna zapewnić zgodność postępowania kontrahentów Spółki z niniejszą Polityką w odpowiednim zakresie, gdy dochodzi do przekazania im danych osobowych przez Spółkę.
   

 7. Skróty i definicje:
  a) Polityka oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu;
  b) RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1);
  c) Dane – oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu;
  d) Dane szczególnych kategorii – oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej;
  e) Dane karne – oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa;
  f) Dane dzieci – oznaczają dane osób poniżej 16 roku życia;
  g) Osoba – oznacza osobę, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu;
  h) Podmiot przetwarzający – oznacza organizację lub osobę, której Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość);
  i) Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
  j) Eksport danych – oznacza przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  k) IOD lub Inspektor – oznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
  l) RCPD lub Rejestr – oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych;
  m) Spółka – oznacza spółkę e-turysta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ulicy Albatrosów 1, 30-716 Kraków, posiadającą numer NIP 679-30-26-999, posiadającą numer KRS 0000605523.
   

 8. Ochrona danych osobowych w spółce - zasady ogólne

  8.1. Filary ochrony danych osobowych w Spółce:
  a) Legalność – Spółka dba o ochronę prywatności i przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
  b) Bezpieczeństwo – Spółka zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych, podejmując stale działania w tym zakresie;
  c) Prawa jednostki – Spółka umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje;
  d) Rozliczalność – Spółka dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili mieć możliwość wykazać zgodność przetwarzania.

  8.2. Zasady ochrony danych osobowych.
  Spółka przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
  a) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
  b) rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
  c) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane osobowe dotyczą (transparentność);
  d) w konkretnych celach i nie na „zapas” (minimalizacja);
  e) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
  f) z dbałością o prawidłowość danych osobowych (prawidłowość);
  g) nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
  h) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych (bezpieczeństwo).

  8.3. System ochrony danych osobowych.
  System ochrony danych osobowych w Spółce składa się z następujących elementów:
  1) Inwentaryzacja danych osobowych – Spółka dokonuje identyfikacji zasobów danych osobowych w Spółce oraz identyfikacji sposobów wykorzystania danych osobowych, w tym:
  a) przypadków przetwarzania danych szczególnych kategorii i danych karnych;
  b) przypadków przetwarzania danych osobowych, których Spółka nie identyfikuje;
  c) przypadków przetwarzania danych osobowych dzieci;
  d) profilowania;
  e) współadministrowania danymi osobowymi.
  2) Rejestr – Spółka opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr. Rejestr jest narzędziem rozliczenia zgodności z ochroną danych osobowych w Spółce.
  3) Podstawy prawne – Spółka zapewnia, identyfikuje, weryfikuje podstawy prawne przetwarzania danych osobowych i rejestruje je w Rejestrze, w tym:
  a) utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych osobowych i komunikację na odległość;
  b) inwentaryzuje i uszczegóławia uzasadnienie przypadków, gdy Spółka przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki.
  4) Obsługa praw jednostki – Spółka spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza, oraz zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania, a tym:
  a) obowiązki informacyjne – Spółka przekazuje osobom prawem wymagane informacje przy zbieraniu danych osobowych i w innych sytuacjach oraz organizuje i zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków;
  b) możliwość wykonania żądań – Spółka weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego typu żądania przez siebie i swoich przetwarzających;
  c) obsługa żądań – Spółka zapewnia odpowiednie nadkłady i procedury, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany przez RODO i dokumentowane;
  d) zawiadomienie o naruszeniach – Spółka stosuje procedury pozwalające na ustalenie konieczności zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych osobowych.
  5) Minimalizacja – Spółka posiada zasady i metody zarządzania minimalizacją (privacy by default), a w tym:
  a) zasady zarządzania adekwatnością danych osobowych;
  b) zasady reglamentacji i zarządzania dostępem do danych osobowych;
  c) zasady zarządzania okresem przechowywania danych osobowych i weryfikacji dalszej ich przydatności.
  6) Bezpieczeństwo – Spółka zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych, w tym:
  a) przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych osobowych lub ich kategorii;
  b) przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych osobowych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie;
  c) dostosowuje środki ochrony danych osobowych do ustalonego ryzyka;
  d) posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji;
  e) stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych osobowych Urzędowi Ochrony Danych.
  7) Przetwarzający – Spółka posiada zasady doboru przetwarzających dane osobowe na rzecz Spółki, wymogów co do warunków przetwarzania (umowa powierzenia), zasad weryfikacji wykonywania umów powierzenia.
  8) Eksport danych osobowych – Spółka posiada zasady weryfikacji, czy Spółka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (czyli poza Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein oraz Islandię) lub do organizacji międzynarodowych oraz zapewnia zgodnych z prawem warunków takiego przekazywania, jeżeli ma ono miejsce.
  9) Projektowanie prywatności (privacy by design) – Spółka zarządza zmianami wpływającymi na prywatność. W tym celu procedury uruchamiania nowych projektów i inwestycji w Spółce uwzględniają konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę danych osobowych, analizę ryzyka, zapewnienie prywatności (a w tym zgodności celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych osobowych i minimalizacji) już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu.
  10) Przetwarzanie transgraniczne – Spółka posiada zasady weryfikacji, kiedy zachodzą przypadki przetwarzania transgranicznego oraz zasady ustalania wiodącego organu nadzorczego i głównej jednostki organizacyjnej w rozumieniu RODO.
   

 9. Inwentaryzajca

  9.1. Dane szczególnej kategorii i dane karne.
  Spółka identyfikuje przypadki, w których przetwarzać może dane szczególnych kategorii lub dane karne, oraz utrzymuje dedykowane mechanizmy zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania takich danych osobowych. W przypadku zidentyfikowania przypadków przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii lub danych osobowych karnych Spółka postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.

  9.2. Dane niezidentyfikowane.
  Spółka identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane niezidentyfikowane i utrzymuje mechanizmy ułatwiające realizację praw osób, których dotyczą dane niezidentyfikowane.

  9.3. Profilowanie.
  Spółka identyfikuje przypadki, w których dokonuje profilowania przetwarzanych danych osobowych i utrzymuje mechanizmy zapewniające zgodność tego procesu z prawem. W przypadku zidentyfikowania przypadków profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji Spółka postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.

  9.4. Współadministrowanie.
  Spółka identyfikuje przypadki współadministrowania danymi osobowymi i postępuje w tym zakresie zgodnie z przyjętymi zasadami.
   

 10. Rejestr czynności przetwarzania danych.

  10.1. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych osobowych, pełni rolę mapy przetwarzania danych osobowych w Spółce i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację fundamentalnej zasady, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasady rozliczalności.

  10.2. Spółka prowadzi Rejestr Czynności Przetwarzania Danych, w którym inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje dane osobowe.

  10.3. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających Spółce rozliczanie większości obowiązków ochrony danych osobowych.

  10.4. W Rejestrze Czynności Przetwarzania Danych dla każdej czynności przetwarzania danych osobowych, którą Spółka uznała za odrębną dla potrzeb Rejestru, Spółka odnotowuje co najmniej:
  a) nazwę czynności;
  b) cel przetwarzania;
  c) opis kategorii osób;
  d) opis kategorii danych;
  e) podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnionego interesu Spółki, jeżeli taką podstawą jest uzasadniony interes Spółki;
  f) sposób zbierania danych osobowych;
  g) opis kategorii odbiorców danych osobowych (w tym przetwarzających);
  h) informację o przekazywaniu danych osobowych poza Unię Europejską/Europejski Obszar Gospodarczy;
  i) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych.

  10.5. Wzór Rejestru Czynności Przetwarzania Danych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Polityki. Przedmiotowy wzór zawiera także kolumny nieobowiązkowe. W kolumnach nieobowiązkowych Spółka rejestruje informację w miarę potrzeb i możliwości, z uwzględnieniem tego, że pełniejsza treść Rejestru ułatwia zarządzanie zgodnością ochrony danych osobowych i rozliczenie się z niej.
   

 11. Podstawy przetwarzania

  11.1. Spółka dokumentuje w Rejestrze Czynności Przetwarzania Danych podstawy prawne przetwarzania danych osobowych dla poszczególnych czynności przetwarzania.

  11.2. Wskazując w dokumentach ogólną podstawę prawną (zgoda, umowa, obowiązek prawny, żywotne interesy, zadanie publiczne/władza publiczna, uzasadniony cel Spółki), Spółka dookreśla podstawę w precyzyjny i czytelny sposób, gdy jest to potrzebne. Przykładowo dla zgody – wskazując jej zakres, gdy podstawą jest prawo – wskazując konkretny przepis i inne dokumenty, np. umowę, porozumienie administracyjne, żywotne interesy – wskazując kategorie zdarzeń, w których się zmaterializują, uzasadniony cel – wskazując konkretny cel, np. marketing własny, dochodzenie roszczeń.

  11.3. Spółka wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację i weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych osobowych, w konkretnym celu, zgody na komunikację na odległość (e-mail, telefon, SMS itp.) oraz rejestrację odmowy zgody, cofnięcia zgody i podobnych czynności (sprzeciw, ograniczenie itp.).

  11.4. Kierownik komórki organizacyjnej Spółki (jej reprezentant) ma obowiązek znać podstawy prawne, na jakich komórka przez niego kierowana dokonuje konkretnych czynności przetwarzania danych osobowych. Jeżeli podstawą jest uzasadniony interes Spółki, kierownik komórki (jej reprezentant) ma obowiązek znać konkretny realizowany przetwarzaniem interes Spółki.
   

 12. Sposób obsługi praw jdnostki i obowiązków informacyjnych

  12.1. Spółka dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których dane osobowe przetwarza.

  12.2. Spółka ułatwia osobom korzystanie z ich praw poprzez różne działania, w tym: zamieszczanie na stronie internetowej Spółki informacji lub odwołań (linków) do informacji o prawach osób, sposobie skorzystania z nich w Spółce, w tym wymaganiach dotyczących identyfikacji, metodach kontaktu ze Spółką w tym celu, ewentualnym cenniku żądań „dodatkowych” itp.

  12.3. Spółka dba o dotrzymywanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem osób.

  12.4. Spółka wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania osób dla potrzeb realizacji praw jednostki i obowiązków informacyjnych.

  12.5. W celu realizacji praw jednostki Spółka zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób przetwarzane przez Spółkę, zintegrować te dane, wprowadzać do nich zmiany i usuwać w sposób zintegrowany.

  12.6. Spółka dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób.
   

 13. Obowiązki informacyjne

  13.1. Spółka określa zgodne z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych.

  13.2. Spółka informuje osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenia żądania tej osoby.

  13.3. Spółka informuje osobę o przetwarzaniu jej danych osobowych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby.

  13.4. Spółka informuje osobę o przetwarzaniu jej danych osobowych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej.

  13.5. Spółka określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych osobowych nieidentyfikowanych, tam, gdzie to jest możliwe (np. tabliczka o objęciu obszaru monitoringiem wizyjnym).

  13.6. Spółka informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych osobowych.

  13.7. Spółka informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

  13.8. Spółka informuje odbiorców danych osobowych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba, że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).

  13.9. Spółka informuje osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą.

  13.10. Spółka bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.
   

 14. Żądania osób

  14.1. Prawa osób trzecich – realizując prawa osób, których dane dotyczą, Spółka wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych osobowych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną danych innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste), Spółka może się zwrócić do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.

  14.2. Nieprzetwarzanie – Spółka informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych osobowych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.

  14.3. Odmowa – Spółka informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia jej żądania i o prawach osoby z tym związanych.

  14.4. Dostęp do danych – na żądanie osoby dotyczące dostępu do danych osobowych jej dotyczących Spółka informuje tę osobę, czy przetwarza jej dane osobowe oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych osobowych), a także udziela osobie dostępu do danych osobowych jej dotyczących. Dostęp do danych osobowych może być zrealizowany poprzez wydanie kopii danych osobowych, z zastrzeżeniem, że kopii danych osobowych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do danych osobowych Spółka nie uzna za pierwszą nieodpłatną kopię danych osobowych dla potrzeb opłat za kopie danych osobowych.

  14.5. Kopie danych osobowych – na żądanie osoby Spółka wydaje kopie danych osobowych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych. Spółka wprowadza i utrzymuje cennik kopii danych osobowych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych osobowych skalkulowana jest na podstawie oszacowanego jednostkowego koszu obsługi żądania wydania kopii danych osobowych.

  14.6. Sprostowanie danych osobowych – Spółka dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych osobowych na żądanie osoby. Spółka ma prawo odmówić sprostowania danych osobowych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych Spółka informuje osobę o odbiorcach danych osobowych, na żądanie tej osoby.

  14.7. Uzupełnienie danych osobowych – Spółka uzupełnia i aktualizuje dane osobowe na żądanie osoby. Spółka ma prawo odmówić uzupełnienia danych osobowych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. Spółka nie musi przetwarzać danych osobowych, które są Spółce zbędne). Spółka może polegać na oświadczeniu osoby co do uzupełniania danych osobowych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Spółkę procedur (np. co do pozyskiwania takich danych osobowych), prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.

  14.8. Usunięcie danych osobowych – na żądanie osoby Spółka usuwa dane osobowe, gdy:
  a) dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ani przetwarzane w innych zgodnych z prawem celach;
  b) zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  c) osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych osobowych;
  d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e) konieczność usunięcia danych osobowych wynika z obowiązku prawnego;
  f) żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku (np. profil dziecka na portalu społecznościowym, udział w konkursie na stronie internetowej).
  Spółka określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych osobowych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych osobowych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO.
  Jeżeli dane osobowe podlegające usunięciu zostały upublicznione przez Spółkę, Spółka podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich.
  W przypadku usunięcia danych osobowych Spółka informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

  14.9. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych – Spółka dokonuje ograniczenia przetwarzania danych osobowych na żądanie osoby, gdy:
  a) osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane osobowe dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) Spółka nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Spółki zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
  W trakcie ograniczenia przetwarzania danych osobowych Spółka przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane osobowe dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
  Spółka informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  W przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych Spółka informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie osoby.

  14.10. Przenoszenie danych osobowych – na żądanie osoby Spółka wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona Spółce, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawiązanej w systemach informatycznych Spółki.

  14.11. Sprzeciw w szczególnej sytuacji – jeżeli osobo zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych osobowych, a dane przetwarzane są przez Spółkę w oparciu o uzasadniony interes Spółki lub o powierzone Spółce zadanie w interesie publicznym, Spółka uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Spółki ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  14.12. Sprzeciw przy badaniach naukowych, historycznych lub celach statystycznych – jeżeli Spółka prowadzi badani naukowe, historyczne lub przetwarza dane osobowe w celach statystycznych, osoba może wnieść umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

  14.13. Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego – jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzanie jej danych osobowych przez Spółkę na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania), Spółka uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.

  14.14. Prawo do ludzkiej interwencji przy automatycznym przetwarzaniu danych osobowych – jeżeli Spółka przetwarza dane osobowe w sposób automatyczny, w tym w szczególności profiluje osoby, i w konsekwencji podejmuje względem osoby decyzje wywołujące skutki prawne lub inaczej istotnie wpływające na osobę, Spółka zapewnia możliwość odwołania się do interwencji i decyzji człowieka po stronie Spółki, chyba że taka automatyczna decyzja:
  a) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między odwołującą się osobą a Spółką, lub;
  b) jest wprost dozwolona przepisami prawa lub;
  c) opiera się na wyraźnej zgodzie odwołującej osoby.
   

 15. Minimalizacja
  Spółka dba o minimalizację przetwarzania danych osobowych pod kątem:
  a) adekwatności danych osobowych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania);
  b) dostępu do danych osobowych;
  c) czasu przechowywania danych.

  15.1. Minimalizacja zakresu.
  Spółka zweryfikowała zakres pozyskiwanych danych osobowych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO.
  Spółka dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danych osobowych i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok.
  Spółka przeprowadza weryfikację zmian co do ilości i zakresu przetwarzania danych osobowych w ramach procedur zarządzania zmianą (privacy by design).

  15.2. Minimalizacja dostępu.
  Spółka stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych: prawne (zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień), fizyczne (strefy dostępu, zamykanie pomieszczeń) i logiczne (ograniczenia uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych, w których rezydują dane osobowe).
  Spółka stosuje kontrolę dostępu fizycznego.
  Spółka dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w składzie personelu i zmianach ról osób oraz zmianach podmiotów przetwarzających.
  Spółka dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok.
  Szczegółowe zasady kontroli dostępu fizycznego i logicznego zawarte są w procedurach bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa informacji Spółki.

  15.3. Minimalizacja czasu.
  Spółka wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowych w Spółce, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w Rejestrze.
  Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu, są usuwane z systemów produkcyjnych Spółki, jak też z akt podręcznych i głównych. Dane takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez Spółkę. Procedury archiwizacji i korzystania z archiwów, tworzenia i wykorzystania kopii zapasowych uwzględniają wymagania kontroli nad cyklem życia danych, w tym wymogi usuwania danych.
   

 16. Bezpieczeństwo danych osobowych
  Spółka zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez Spółkę.

  16.1. Analiza ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa.
  Spółka przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych. W tym celu:
  1) Spółka zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji, cyberbezpieczeństwie i ciągłości działania – wewnętrznie lub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych.
  2) Spółka kategoryzuje dane osobowe oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które przedstawiają.
  3) Spółka przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych osobowych lub ich kategorii. Spółka analizuje możliwe sytuacje i scenariusze naruszenia ochrony danych osobowych, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnych prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
  4) Spółka ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ocenia koszt ich wdrożenia. W tym Spółka ustala przydatność i stosuje takie środki i podejście, jak:
  a) pseudonimizacja;
  b) szyfrowanie danych osobowych;
  c) inne środki cyberbezpieczeństwa składające się na zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
  d) środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom katastrof, czyli zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

  16.2. Oceny skutków dla ochrony danych osobowych.
  Spółka dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych tam, gdzie zgodnie z zasadą ryzyka ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie.
  Spółka stosuje metodykę oceny skutków przyjętą w Spółce.

  16.3. Środki bezpieczeństwa danych osobowych.
  Spółka stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analiz ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony danych.
  Środki bezpieczeństwa danych osobowych stanowią element środków bezpieczeństwa informacji i zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Spółce i są bliżej opisane w procedurach przyjętych przez Spółkę dla tych obszarów.

  16.4. Zgłoszenia naruszeń.
  Spółka stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłaszanie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych osobowych Urzędowi Ochrony Danych w terminie 72 godzin od ustalenia naruszenia.
   

 17. Przetwarzający
  Spółka posiada zasady doboru i weryfikacji przetwarzających dane osobowe na rzecz Spółki opracowane w celu zapewnienia, aby przetwarzający dawali wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa i realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych osobowych spoczywających na Spółce.
  Spółka przyjęła minimalne wymagania do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.
  Spółka rozlicza przetwarzających z wykorzystania podprzetwarzających, jak też z innych wymagań wynikających z zasad powierzenia danych osobowych.
   

 18. Eksport danych osobowych
  Spółka rejestruje w Rejestrze przypadki eksportu danych osobowych, czyli przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
  Aby uniknąć sytuacji nieautoryzowanego eksportu danych osobowych w szczególności w związku z wykorzystaniem publicznie dostępnych usług chmurowych (shadow IT), Spółka okresowo weryfikuje zachowania użytkowników oraz w miarę możliwości udostępnia zgodnie z prawem ochrony danych rozwiązania równoważne.
   

 19. Projektowanie prywatności
  Spółka zarządza zmianą mającą wpływ na prywatność w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizacji ich przetwarzania.
  W tym celu zasady prowadzenia projektów i inwestycji przez Spółkę odwołują się do zasad bezpieczeństwa danych osobowych i minimalizacji, wymagając oceny wpływu na prywatność i ochronę danych osobowych, uwzględnienia i zaprojektowania bezpieczeństwa i minimalizacji przetwarzania danych od początku projektu lub inwestycji.
   

 20. Postanowienia końcowe
  Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Serwisów, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
  Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z Regulaminem serwisu oraz przepisami prawa.