Please be informed that on our website we use cookies and other similar technologies for the purposes of the provision of services. Using the website without changing your browser settings means that they will be placed on your terminal equipment. You can change these settings, learn more from Privacy Policy.
Close

Terms and conditions of the e-turysta.com website

(I) Definicje

 

e-turysta.pl

Niniejszy serwis internetowy www.e-turysta.pl dostępny również pod adresem www.e-turysta.net wraz z bazą danych oraz wszelkimi stronami, narzędziami i utworami jest własnością firmy e-turysta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

e-turysta sp.k.

e-turysta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zarejestrowana zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, z siedzibą w Krakowie (30-716), przy ul. Albatrosów 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000605523, NIP: 679-30-26-999. Ilekroć w regulaminie mowa jest o serwisie e-turysta.pl, należy przez to także rozumieć e-turysta sp.k.

Prezentacja obiektu

Miejsce w serwisie e-turysta.pl udostępnione na skończony okres czasu Użytkownikowi, umożliwiające prezentację obiektu noclegowego.

Użytkownik

Osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z serwisu e-turysta.pl na podstawie niniejszego regulaminu, w tym osoby zamieszczające Prezentacje obiektu (Dostęp abonencki) oraz osoby posiadające konta osób prywatnych (Turyści).

Moderator

Osoby uprawnione przez e-turysta sp.k. do dbania o przestrzeganie regulaminu serwisu przez Użytkowników.

Ban

Blokada nałożona przez Moderatora, która może dotyczyć czasowego lub stałego zablokowania możliwości polecania ofert obiektów noclegowych oraz czasowego lub stałego zablokowania dostępu do konta Użytkownika i wybranych funkcjonalności serwisu.

Cennik

Cennik dostępu do panelu zapytań oraz prezentacji pełnych danych obiektu oraz dodatkowych produktów reklamowych umożliwiających pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania oraz promowanie Prezentacji obiektów w serwisie e-turysta.pl ustalany jest przez firmę e-turysta sp.k. i dostępny dla właścicieli Prezentacji obiektów w Panelu Klienta.

Dostęp abonencki

Prawo do wyświetlania Prezentacji obiektu, dostępu do Panelu Klienta oraz wszystkich narzędzi oraz płatnych Produktów reklamowych dostępnych w Panelu Klienta.

Produkty reklamowe

Produkty pozwalające na pozycjonowanie Prezentacji obiektów na listach ofert oraz dodatkowe promowanie obiektów w przeznaczonych do tego miejscach serwisu e-turysta.pl.

Regulamin

Niniejszy dokument określający zasady korzystania z serwisu e-turysta.pl

 

(II) Własność intelektualna

 

 1. Kopiowanie lub powielanie materiałów znajdujących się w serwisie e-turysta.pl (ze szczególnym uwzględnieniem elementów graficznych) z wyjątkiem przeglądania zawartości serwisu jest zabronione.

 2. Niezależnie od powyższego zastrzeżenia Użytkownik może utworzyć wydruk papierowy całych stron witryny do użytku własnego.

 3. Użytkownik zamieszczając Prezentację obiektu w serwisie udziela e-turysta sp.k. pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności prawnych potrzebnych do ochrony praw autorskich Użytkownika w zakresie treści jego Prezentacji obiektu, w tym przede wszystkim elementów graficznych, m.in. takich jak filmy, zdjęcia, wizualizacje plany, ilustracje. Pełnomocnictwo upoważnia do pośredniczenia w kontaktach pomiędzy Użytkownikiem, a podmiotem trzecim, który zamierza wykorzystać lub, który już wykorzystał w jakikolwiek sposób część lub całość utworów, jakie stanowią Prezentacja obiektu i jej elementy. Pełnomocnictwo to jest nieodwołalne do momentu usunięcia danej Prezentacji obiektu z serwisu e-turysta.pl.

 4. Wszystkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW serwisu e-turysta.pl, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Użytkownikowi, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących e-turysta sp.k.

 

(III) Korzystanie z serwisu e-turysta.pl oraz odpowiedzialność za korzystanie z serwisu e-turysta.pl

 

 1. Korzystanie z serwisu e-turysta.pl wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne z jego akceptacją.

 2. Użytkownicy zobowiązani są w szczególności do:

  1. powstrzymania się od działań prowadzących do zachwiania stabilności systemów informatycznych e-turysta sp.k. lub pogorszenia jakości świadczonych przez firmę e-turysta sp.k. usług.

  2. korzystania z funkcjonalności oraz narzędzi serwisu e-turysta.pl wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

  3. przestrzegania praw autorskich i majątkowych innych podmiotów, szczególnie przy tworzeniu Prezentacji obiektu.

  4. powstrzymania się od prowadzenia wszelkiego rodzaju agitacji poprzez mechanizmy serwisu e-turysta.pl w tym agitacji politycznej lub religijnej

  5. powstrzymania się od zamieszczania w serwisie e-turysta.pl jakichkolwiek materiałów naruszających Regulamin, obowiązujące prawo lub dobre obyczaje.

  6. powstrzymania się od rozsyłania za pomocą mechanizmów serwisu e-turysta.pl, w szczególności poprzez wszelkiego rodzaju formularze kontaktowe, spamu lub informacji handlowych.

 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczane w serwisie e-turysta.pl, a w szczególności za to, aby nie naruszały one żadnych przepisów prawa oraz zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność treści Prezentacji obiektu ze stanem faktycznym.

 5. Użytkownik zakładając konto, tworząc Prezentację obiektu oraz zamieszczając materiały w serwisie e-turysta.pl jako Turysta oświadcza, że posiada wszelkie prawa i zgody w zakresie użytych materiałów, w szczególności do zdjęć, filmów wideo etc.

 6. e-turysta sp.k. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Użytkowników, ani za szkody powstałe w wyniku podania w ich treści nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie Prezentacji obiektu zamieszczonych w serwisie, bądź za nie dojście do skutku tychże transakcji.

 7. e-turysta sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany na koncie lub utratę danych spowodowaną dostaniem się danych do logowania na konto Użytkownika w ręce osób trzecich, jeżeli nie nastąpiło to z winy e-turysta sp.k.

 8. e-turysta sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za zmiany na koncie Użytkownika lub utratę danych spowodowaną siłą wyższą, awarią lub ingerencją osób trzecich w tym spowodowaną atakiem hakerskim.

 9. e-turysta sp.k. dołoży wszelkich starań by zapewnić ciągłe działanie serwisu e-turysta.pl, nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy spowodowane siłą wyższą, awarią lub ingerencją osób trzecich w tym spowodowaną atakiem hakerskim.

 10. e-turysta sp.k. zapewnia sobie prawo do czasowego, częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do usług w celu dokonania konserwacji systemu lub z powodu instalowania nowych funkcjonalności serwisu e-turysta.pl.

 11. e-turysta sp.k. ma prawo do usunięcia zamieszczonej Prezentacji obiektu bez możliwości ewentualnej rekompensaty za już opłacone Dostępy abonenckie lub Produkty reklamowe, jeżeli zawiera ono treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, szkodzące e-turysta sp.k., wprowadzające w błąd odwiedzających serwis lub zawiera inne treści naruszające przepisy prawa.

 12. e-turysta sp.k. ma prawo do usunięcia konta osoby prywatnej, jeżeli zawiera ono treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, szkodzące e-turysta sp.k., wprowadzające w błąd odwiedzających serwis lub zawiera inne treści naruszające przepisy prawa.

 13. e-turysta sp.k. zastrzega sobie możliwość przesłania formularza z zapytaniem o nocleg do podobnych obiektów noclegowych z danej miejscowości w momencie w którym obiekt do którego skierowano zapytanie nie odpowiedział po 24 godzinach.

 14. e-turysta sp.k. nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników serwisu i jest jedynie platformą łączącą sprzedających usługi z kupującymi.

 15. Zamieszczane w serwisie Prezentacje obiektów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa i są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych.

 16. e-turysta sp.k. oraz Użytkownik i odpowiednio, e-turysta sp.k. oraz odwiedzający serwis e-turysta.pl wyłączają w stosunkach pomiędzy sobą wszelką ewentualną odpowiedzialność e-turysta sp.k. za szkodę spowodowaną nieprawidłowym działaniem lub brakiem działania serwisów, w szczególności odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek działania szkodliwego oprogramowania lub implementacji plików typu cookies.

 17. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechanie działań prowadzące do jego obejścia.

 

(IV) Korzystanie z konta obiektu noclegowego (Dostęp Abonencki)

 

 1. Serwis e-turysta.pl udostępnia Użytkownikom miejsce na ograniczone czasowo zamieszczanie Prezentacji obiektów, które oferują miejsca noclegowe.

 2. Stworzenie Prezentacji obiektu w serwisie e-turysta.pl równoznaczne jest z założeniem konta Użytkownika. Odpowiednie dane dostępowe do konta są automatycznie przesłane na adres e-mail podany przez Użytkownika w procesie rejestracji. Użytkownik oświadcza, że podane w procesie rejestracji dane są prawidłowe.

 3. Prezentacja obiektu, po jej zamieszczeniu, nie jest aktywna i oczekuje na zatwierdzenie przez moderatora. e-turysta sp.k. zastrzega sobie prawo do żądania od Użytkownika przesłania dokumentów poświadczających istnienie obiektu noclegowego oraz poświadczających prawa Użytkownika do rozporządzenia tymi obiektami noclegowymi. Dokumenty mogą zostać przesłane w wersji elektronicznej.

 4. Użytkownik może zlecić założenie konta i wykonanie Prezentacji obiektu w serwisie e-turysta.pl obsłudze serwisu. Użytkownik otrzyma następnie wgląd do Prezentacji obiektu oraz dane dostępowe do konta. Po uzyskaniu dostępu oraz niezgłoszeniu zastrzeżeń do 3 dni od uzyskania dostępu co do wprowadzonej Prezentacji obiektu Użytkownik staje się właścicielem konta ponosząc od tego momentu wyłączoną odpowiedzialność za Prezentację obiektu.

 5. Konto użytkownika nie wykazujące przez przynajmniej 12 miesięcy znaków używania (brak logowania) oraz nie posiadające aktywnego Dostępu abonenckiego może zostać usunięte wraz z Prezentacją obiektu przez e-turysta sp.k. bez konieczności informowania Użytkownika.

 6. Ten sam obiekt noclegowy nie może być przedmiotem więcej niż jednej Prezentacji obiektu. e-turysta sp.k. może usunąć taką zdublowaną Prezentację obiektu bez konieczności informowania o tym Użytkownika. Jeżeli na usuwanym koncie został opłacony Dostęp abonencki, Produkty reklamowe lub konto zostało zasilone środkami służącymi do pozycjonowania Prezentacji obiektu to produkty te zostaną przeniesione na pierwotne konto obiektu noclegowego.

 7. e-turysta sp.k. zastrzega sobie prawo do przeniesienia Prezentacji obiektu do prawidłowej kategorii obiektów lub usunięcia Prezentacji obiektu bez podania przyczyny jeżeli reklamuje ona usługi lub rzeczy niezgodne z profilem serwisu e-turysta.pl.

 8. Użytkownik zamieszcza, edytuje lub usuwa Prezentację obiektu wyłącznie za pomocą udostępnionych w serwisie e-turysta.pl narzędzi i formularzy.

 9. Użytkownik może wystąpić o usunięcie konta wraz z Prezentacją obiektu. Po usunięciu nie ma możliwości przywrócenia konta i konieczna jest ponowna rejestracja.

 10. Wszelkie zlecenia dotyczące zmian na koncie Użytkownika włącznie z jego usunięciem przychodzące z adresu poczty elektronicznej wskazanej na koncie przez Użytkownika będą realizowane tak jakby pochodziły od Użytkownika.

 11. e-turysta sp.k. nie ma obowiązku dokonywania zmian w Prezentacjach obiektu nie posiadających Dostępu abonenckiego. Użytkownicy są w tym celu wyposażeni w odpowiednie narzędzia w serwisie e-turysta.pl i mogą dokonywać tych czynności samodzielnie.

 12. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawidłowych danych kontaktowych przy każdej swojej Prezentacji obiektu. W przypadku podania błędnych danych kontaktowych e-turysta sp.k. ma prawo do wezwania Użytkownika do korekty danych kontaktowych drogą mailową. Jeżeli dane kontaktowe nie zostaną skorygowane w terminie 7 dni od wysłania wezwania e-turysta sp.k. może usunąć taką Prezentację obiektu bez możliwości ewentualnej rekompensaty za już opłacone Dostępy abonenckie lub produkty reklamowe.

 13. Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu e-turysta.pl dane adresowe, osobowe lub inne Użytkownika ulegają zmianie (w przypadku firm dane zgodne z treścią wypisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej), to Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym e-turysta sp.k. na adres e-mail pomoc@e-turysta.pl.

 14. W Prezentacji obiektu zabronione jest samodzielne zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek reklam w postaci linków, form graficznych, czy jakichkolwiek innych, które reklamowałyby inne serwisy niż e-turysta.pl lub usługi lub rzeczy inne niż obiekt noclegowy opisana w Prezentacji obiektu. W szczególności zabronione jest zamieszczanie logotypu firmy zamiast zdjęć obiektu. e-turysta sp.k. może usunąć Prezentację obiektu łamiącą powyższe zasady bez możliwości ewentualnej rekompensaty za już opłacone Dostępy abonenckie lub Produkty reklamowe.

 15. e-turysta sp.k. ma prawo dokonać korekty redakcyjnej Prezentacji obiektu dostosowując ją do standardów panujących w serwisie e-turysta.pl, w szczególności przypisania Obiektu do prawidłowej miejscowości lub regionu z bazy serwisu, usunięcia informacji reklamowych lub lokalizacyjnych z miejsc do tego nie przeznaczonych (np. z nazwy obiektu).

 16. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz zakup usług w serwisie e-turysta.pl przez Użytkownika oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przesłanie faktur w wersji elektronicznej poprzez e-mail.

 

(V) Korzystanie z konta osoby prywatnej (Turysty)

 

 1. Serwis e-turysta.pl udostępnia Użytkownikom miejsce na ograniczone czasowo zamieszczenie swojego profilu osoby prywatnej (Turysty). Zamieszczenie profilu odbywa się w drodze rejestracji poprzez wypełnienie wszystkich wymagalnych pól, a następnie poprzez aktywację profilu poprzez kliknięcie linku przesłanego z serwisu w wiadomości e-mail.

 2. Konto osoby prywatnej oraz korzystanie z serwisu e-turysta.pl przez osobę prywatną, w szczególności zamieszczanie materiałów w serwisie i polecanie Obiektów noclegowych jest bezpłatne.

 3. Konto osoby prywatnej nie wykazujące przez przynajmniej 12 miesięcy znaków używania (brak logowania) może zostać usunięte przez e-turysta sp.k. wraz z zamieszczonymi na nim materiałami bez konieczności informowania Użytkownika.

 4. Konto osoby prywatnej może zostać czasowo lub na stałe zablokowane, a także usunięte przez Moderatora w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu serwisu e-turysta.pl bez konieczności informowania o tym Użytkownika.

 5. Wszelkie zlecenia dotyczące zmian na koncie osoby prywatnej włącznie z jego usunięciem przychodzące z adresu poczty elektronicznej wskazanej na koncie przez Użytkownika będą realizowane tak jakby pochodziły od Użytkownika.

 6. Użytkownik zamieszczający materiały w serwisie e-turysta.pl oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie uprawniające go do korzystania z tych materiałów, oraz że udostępnienie tych materiałów w serwisie nie narusza praw osób trzecich.

 7. Użytkownik może polecać ofertę obiektu noclegowego korzystając z mechanizmów udostępnionych w serwisie e-turysta.pl. Mechanizm poleceń nie służy do wystawiania negatywnych komentarzy w ofertach Obiektów noclegowyche-turysta sp.k. zastrzega sobie prawo do usuwania negatywnych komentarzy,

 8. Niedozwolone jest wielokrotne polecanie oferty tego samego obiektu, korzystanie z jakiegokolwiek oprogramowania do wystawiania automatycznych poleceń, zaniżanie poleceń ofert konkurencyjnych obiektów noclegowych, nagminne wystawianie skrajnych poleceń i komentarzy.

 9. Wszelkie przypadki co do których powstaną wątpliwości co do rzetelności polecenia lub komentarza zostaną poddane ocenie Moderatora i mogą zostać usunięte lub nie będą brane pod uwagę bez konieczności informowania o tym Użytkownika.

 10. Ani Moderator ani e-turysta sp.k. nie mają obowiązku usuwania dodanych poleceń lub usuwania komentarzy.

 11. e-turysta sp.k. oraz Moderatorzy serwisu e-turysta.pl mają wyłączne prawo do publikacji, moderowania, modyfikacji czy anulowania zamieszczanych poleceń oraz komentarzy.

 

(VI) Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje nierzetelnego wykonania przez serwis e-turysta.pl płatnej usługi w terminie do 7 dni od daty jej zakończenia.

 2. Reklamacje powinny być zgłaszane za pośrednictwem adresu e-mail serwis@e-turysta.pl lub listownie na adres e-turysta sp.k.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.

 

(VII) Polityka plików cookies

 

 1. Serwis internetowy e-turysta.pl wykorzystuje pliki cookies oraz podobne technologie instalowane w przeglądarce Użytkownika.

 2. Odmowa przyjęcia plików cookies może wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do serwisu.

 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu e-turysta.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest e-turysta sp.k.

 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu e-turysta.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  3. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu e-turysta.pl ponownie wpisywać loginu i hasła;

 6. W ramach serwisu e-turysta.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 7. W ramach serwisu e-turysta.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu e-turysta.pl, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu e-turysta.pl;

  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu e-turysta.pl;

  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu e-turysta.pl;

  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

  1. MS Internet Explorer 9:
   http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

  2. Mozilla Firefox
   http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

  3. Google Chrome
   http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

  4. Opera 8.0
   http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html

 9. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu e-turysta.pl.

 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z e-turysta sp.k. reklamodawców oraz partnerów.

 

(VIII) Pozostałe postanowienia

 

 1. Dane osobowe wykorzystywane są dla potrzeb realizacji usług świadczonych przez e-turysta sp.k. Nie podanie lub podanie błędnych danych może skutkować brakiem możliwości świadczenia danej usługi.

 2. Użytkownik serwisu zamieszczający w nim swoje dane teleadresowe mogą wyrazić lub nie wyrazić zgody na przesyłanie na ich elektroniczny adres informacji handlowej zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz.U. 144, poz.1204).

 3. Użytkownik, który zamieścił Prezentację obiektu lub zamieścił materiały takie jak zdjęcia, czy filmy wideo w serwisie e-turysta.pl wyraża zgodę na publikację tych materiałów lub ich części na innych podstronach serwisu e-turysta.pl, w serwisach partnerskich oraz innych mediach m.in. takich jak prasa, telewizja, radio, Internet, telefony komórkowe, bannery i billboardy. Emisja takich materiałów jest bezpłatna. Ze względów technicznych treść tych materiałów publikowanych w innych mediach może odbiegać od treści zamieszczonej w serwisie e-turysta.pl.

 4. e-turysta sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane użycie przez osoby trzecie zamieszczonych przez Użytkownika w serwisie e-turysta.pl materiałów i Prezentacji obiektu.

 5. Użytkownik,

 6. Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczenie przez e-turysta sp.k. w dowolnym miejscu na stronie z jego Prezentacją obiektu, w tym wprost w jej treści reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług e-turysta sp.k. lub podmiotów współpracujących z e-turysta sp.k. Elementy te będą zamieszczane tak, aby nie zakłócać układu graficznego Prezentacji obiektu.

 7. e-turysta sp.k. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu poprzez wyświetlenie daty ostatniej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po ich opublikowaniu w serwisie e-turysta.pl.

 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.08.2011 r., ostatnia aktualizacja 28.05.2018 r.

 9. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Regulaminu zostaną uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

 10. e-turysta sp.k. zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu bez konieczności uzyskiwania zgody przez któregokolwiek z Użytkowników.

 11. Regulamin oraz świadczone na jego podstawie usługi w serwisie e-turysta.pl podlegają prawu polskiemu.

 12. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu czy też związane z Regulaminem oraz świadczonymi na jego podstawie usługami w serwisie e-turysta.pl będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby e-turysta sp.k.